Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας. UREA, CREA, Κ, Na, TP, PHOS, GLU, Γενική Ούρου, ίζημα νωπό, ίζημα χρώση