Εξαμηνιαίος προληπτικός έλεγχος (check up). Έλεγχος για Leishmania IFA(IgG), Ehrlichia canis IFA (IgG), Babesia canis IFA (IgG) με τίτλο αντισωμάτων Γενική αίματος, Βασικές βιοχημικές αναλύσεις (GLU, UREA, CREA, SGOT, SGPT, SAP)