Εξαμηνιαίος προληπτικός έλεγχος (check up). Έλεγχος για Leishmania IFA (IgG), Ehrlichia canis IFA (IgG) με τίτλο αντισωμάτων, Γενική αίματος, Βασικές βιοχημικές αναλύσεις (UREA, CREA, SGOT, SGPT, SAP)