Εξαμηνιαίος προληπτικός έλεγχος (check up).  Έλεγχος για Leishmania IFA (IgG), Ehrlichia canis IFA (IgG) χωρίς τίτλο αντισωμάτων, Γενική αίματος, Βασικές βιοχημικές αναλύσεις (UREA, CREA, SGOT, SGPT, SAP)