Χωρίς τίτλο ορολογική εξέταση για Leishmania IFA (IgG), Ehrlichia canis ΙFA (IgG), αποτέλεσμα θετικό ή αρνητικό