Έλεγχος ηπατικής λειτουργίας. UREA, TBill, DBill, SGOT, SGPT, SAP, γ-GT, LDH, χολικά οξέα, ΤP