Χωρίς τίτλο ορολογική εξέταση για Leishmania IFA (IgG), αποτέλεσμα θετικό ή αρνητικό