Έλεγχος ηπατικής λειτουργίας. UREA, TBill, DBill, SGOT, SGPT, SAP, γ-GT, LDH, χολικά οξέα, ΤP

0.00

Περισσοτερα

Παράγοντες πήξεως: Γενική Αίματος, Μορφολογία αιμοπεταλίων, PTT, Ινωδογόνο, Χρόνος Προθρομβίνης

0.00

Περισσοτερα

Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας. UREA, CREA, Κ, Na, TP, PHOS, GLU, Γενική Ούρου, ίζημα νωπό, ίζημα χρώση

0.00

Περισσοτερα